Hiện Đông Y Sơn Hà có các loại cao sau: - Cao hà thủ ô. - Cao hổ cốt. - Cao ngựa bạch. - Cao khỉ, cao mèo. -...